Nederlands

Delflandlaan 17
1062EA Amsterdam
Nederland

Laatste vacatures

08-05-2018 Amsterdam Parttime HBO/WO
26-04-2018 n.v.t. n.v.t. HBO/WO

Lid raad van toezicht

Vacaturedetails

Werkgebied

Friesland
Heel Nederland

Contract

Opleidingsniveau

HBO/WO

Salaris

Branches

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Lid raad van toezicht

Van26-04-2018 Locatien.v.t. Urenn.v.t. OpleidingHBO/WO

Minder kanker, meer genezing, betere kwaliteit van leven. Dat is een doel waarmee jij je kunt verenigen. Als je daarnaast beschikt over een academische achtergrond, bestuurlijke ervaring en een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, dan nodigen we je uit om je te oriënteren op de vacatures voor 2 leden van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding. Jouw rol: invulling geven aan het begrip ‘maatschappelijke verbinding’ en vanuit een integrale visie bijdragen aan een toekomstbestendige strategie voor het KWF. Zo help je het KWF om steeds dichter bij de dag te komen dat niemand meer aan kanker hoeft te sterven. Geïnteresseerd?

Zie hieronder het uitgebreide profiel:

Profiel met betrekking tot de positie 'lid raad van toezicht' bij KWF Kanker­bestrijding te Amsterdam

Historie

In 1949 ontving Koningin Wilhelmina voor haar Gouden Regeringsjubileum ruim fl. 2 miljoen (een kleine € 1 miljoen) van de Nederlandse bevolking. Met dit geld werd het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding opgericht. In dezelfde maand heeft een groep Amsterdamse notabelen de Vereniging tot Steun aan het Koningin Wilhelmina Fonds in het leven geroepen met als doel geld in te zamelen, zodat de stichting, ook als het Nationaal Geschenk op zou zijn, haar werk zou kunnen voortzetten. Vanaf 1 juni 2007 zijn de vereniging en de stichting gefuseerd tot één stichting: KWF Kankerbestrijding (KWF).

De bestrijding van kanker is een maatschappelijke opdracht. Het is niet alleen belangrijk om de ziekte op het niveau van de individuele patiënt te behandelen, maar ook om als samenleving, op collectief niveau, kanker te bestrijden. Bijvoorbeeld door te investeren in onderzoek en preventie, mogelijk gemaakt door geld in te zamelen. KWF pakt deze handschoen op als maatschappelijke partner in de strijd tegen de ziekte kanker. KWF wil een partner zijn voor mensen en organisaties die zich inzetten voor hetzelfde ideaal.

Missie

KWF is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. Het ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Het doel van KWF is: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten. Om dit te bereiken werft KWF succesvol fondsen waarmee de organisatie onderzoek naar kanker financiert en begeleidt, kennis deelt en relevant beleid beïnvloedt.

Onderzoek toont aan dat ongezonde leefgewoonten een belangrijke oorzaak zijn van kanker. Daarom beschermt KWF specifiek de jeugd tegen de schadelijke gevolgen van roken en geeft men voorlichting over verstandig zonnen. Op het platform www.kanker.nl  ondersteunt KWF patiënten en hun naasten met betrouwbare en actuele informatie, forums van lotgenoten en lopende onderzoeken.

Daarnaast gebruikt KWF haar positie en netwerk om de effectiviteit van kankerbestrijding te vergroten. Om dat te realiseren probeert KWF het beleid van overheid, zorgsector en bedrijfsleven te beïnvloeden. Dit doet zij samen met het wetenschappelijk veld (meer dan 1.000 wetenschappers), zorgsector, overheid en bedrijfsleven en met 100.000 vrijwilligers, en een miljoen donateurs. KWF gelooft in krachtenbundeling en zoekt daarom samen­werking op met relevante partijen.

KWF is een sterk merk, waarbij het merk de doorleefde belofte van KWF is. KWF werkt aan het waarmaken van die belofte door bundeling van krachten. Bij deze belofte horen merkwaarden, waarden die iedereen herkent in KWF en aan de verwezenlijking waarvan door KWF-medewerkers hard wordt gewerkt. De merkwaarden van KWF zijn: open, ambitieus, vernieuwend, bouwend en doordacht.

Drie missiedoelen

-   minder kanker - het krijgen van kanker voorkomen door minder blootstelling aan risico­factoren. Naast roken en zonnen zijn er andere risicofactoren die van invloed zijn op het ontstaan van kanker, zoals voeding, beweging, overgewicht en alcohol. KWF stelt kennis hierover beschikbaar aan andere partijen en het publiek, en financiert preventieonder­zoek;

-   meer genezing - bevorderen dat meer mensen kanker overleven door een betere behandeling, en een gezondere leefstijl tijdens en na de behandeling. Wetenschappelijk onderzoek, gericht op (vroege) ontdekking, diagnose, therapie, palliatieve zorg en nazorg, is van essentieel belang om voor alle kankersoorten goede behandelingen te kunnen realiseren. Het grootste deel van de bestedingen van KWF is gericht op onder­zoek. Cruciaal is dat de nieuwe vindingen die het kankeronderzoek opleveren, zo snel mogelijk worden doorvertaald naar de patiënt;

-   betere kwaliteit van leven - verbetering van het functioneren en welbevinden op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied van mensen die leven met en na kanker. KWF faciliteert onderzoek naar de lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte en de behandeling, met als doel bij te dragen aan een zo goed mogelijk functioneren en welbevinden. Er zijn inmiddels ongeveer 800.000 mensen in Nederland die leven met en na kanker.

KWF hanteert drie instrumenten om haar missie waar te maken:

-   het financieren en faciliteren van kankeronderzoek;

-   het beïnvloeden van beleid;

-   het delen van kennis.   

Wetenschappelijk onderzoek is onmisbaar om vooruitgang te boeken in de strijd tegen kanker. Dankzij jarenlang investeren in onderzoek (wereldwijd en in Nederland) is er veel kennis beschikbaar over wat kanker is en hoe het ontstaat. Daardoor is de behandeling van kanker en de uitkomst daarvan verbeterd. Maar er is nog veel te winnen. Centraal hierbij staat dat onderzoeksresultaten zo snel mogelijk vertaald dienen te worden naar de patiënt. Om dit proces te versnellen heeft KWF met ingang van 2016 de onderzoeks­financieringsstructuur en werkwijze aangepast. De rol van KWF verandert steeds meer van puur geldverstrekker naar die van facilitator van en investeerder in kankeronderzoek.

Als onafhankelijke organisatie met een zeer grote achterban kan KWF knelpunten op het gebied van kanker signaleren en agenderen. Het beleid van de overheid en van andere partijen is namelijk medebepalend voor de mogelijkheden en effectiviteit van kanker­bestrijding. Huidige knelpunten zijn belegd in de KWF dossiers dure geneesmiddelen, de Rookvrije Generatie en psychosociale zorg.

Kennis delen, oftewel het beschikbaar stellen van informatie over kanker is een basis­service van KWF aan het Nederlandse publiek. Informatie draagt bij aan kennis­vermeer­dering (bij patiënten en naasten), en bevordert zo het vermogen tot zelf­management. Het zorgveld, patiëntenorganisaties en andere voorlichtingsinitiatieven leveren een belangrijke bijdrage aan goede informatievoorziening.

Het platform kanker.nl zorgt ervoor dat actuele en betrouwbare kennis over kanker beschikbaar is en gedeeld kan worden. Kanker.nl is een samenwerkingsverband tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Nederlandse Federatie van Kanker­patiëntenorganisaties (NFK) en KWF Kankerbestrijding. Daarnaast vindt KWF het haar taak om de stakeholders, waaronder het Nederlandse publiek, helder en transparant te informeren over de werkwijze van KWF en (onderzoeks)resultaten.

Organisatie

KWF wordt bestuurd volgens het two tier governancemodel met een raad van toezicht, die toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, en een bestuur belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Onlangs werd besloten tot aanpassing van de bestuursstructuur, waarbij wordt overgegaan van een bestuur bestaande uit één directeur naar een model met een tweehoofdig bestuur. Deze nieuwe governancestructuur vraagt om een goede invulling en start.

De organisatie, die onder leiding staat van het bestuur, kent vier afdelingen: Corporate Affairs, Doelbesteding, Werving, en Financiën & Operatie, die elk worden aangestuurd door een manager. Het bestuur en de managers vormen samen het managementteam, dat regelmatig bijeenkomt om strategische, beleidsmatige en managementzaken te bespreken. Daarnaast is er een team P&O. Er zijn circa 240 mede­werkers werkzaam bij KWF.

Met het Programma Onderzoek & Implementatie, een nieuwe manier van financieren, beoordelen en werken, wil KWF onderzoeksresultaten sneller en vaker bij de patiënt brengen. Hierbij wordt KWF proactief en strategisch geadviseerd vanuit meerdere perspectieven door de adviesraad. De adviesraad bestaat uit zo’n 100 - 120 experts, variërend van wetenschappers en patiënten tot zorgverleners en implementatie­deskundigen die KWF op structurele wijze adviseren over te besteden gelden en het realiseren van de missiedoelen. KWF wordt zo voorzien van belangrijke input en werkt op die manier tevens aan draagvlak bij haar achterban en de maatschappij.

Toekomst en uitdagingen

KWF heeft de afgelopen jaren qua inkomsten een sterke groei doorgemaakt. Dit geeft KWF de kans nog meer te investeren in de drie missiedoelen van de organisatie.

Tevens houdt dit een verdere groei en professionalisering van de organisatie in. Om haar taak goed uit te kunnen voeren heeft KWF geïnvesteerd in haar structuur en in het aantrekken van nieuwe medewerkers. Uitdaging voor de nabije toekomst is het bestendigen van de organisatie en daarbinnen het onderling samenwerken te stimuleren: van taak- of afdelingsgericht werken naar een integrale benadering. Hierbij is het vooral de uitdaging om te allen tijde de brug te slaan tussen KWF en haar vele stakeholders. KWF is bij uitstek een organisatie waar de binnen- en buitenwereld met elkaar in contact staan.

Dit is een kracht van de organisatie, met mensen met passie, maar maakt de organisatie ook kwets­baar. Het verder ontwikkelen van de organisatiestructuur, waarbij mensen de coaching en ondersteuning wordt geboden om te groeien in die verbinding, behoort tot de uitdagingen van KWF.

Als belangrijke maatschappelijke organisatie heeft KWF een voorbeeldfunctie in het onderhouden van haar stakeholderveld. Belangrijke stakeholders zijn vrijwilligers, donateurs, financiële partners (bijvoorbeeld Alpe d'HuZes en bedrijven) en patiënten­organisaties, wetenschappers, beleidsmakers en leden van de adviesraad. Het is een uitdaging om met alle stakeholders in goede verbinding te blijven en samen op te trekken in het vinden van de optimale processen waarbinnen elke partij zich erkend en herkend voelt.

Daarnaast zijn er meer inhoudelijke uitdagingen. In de komende jaren wordt de nieuwe en meer flexibele financieringsstructuur verder ingevoerd, die KWF samen met het onder­zoeksveld beter in staat stelt te sturen op de missiedoelen. Hiervoor is trans­parantie nodig: KWF wordt steeds beter in het inzichtelijk maken van de impact van de onderzoeks­bestedingen. Centraal hierbij staat dat onderzoeksresultaten zo snel mogelijk vertaald worden naar de patiënt, en dat de ervaringen van patiënten worden teruggekop­peld naar de onderzoekers, zodat zij het vervolgonderzoek hierop kunnen richten. Om dit proces van vertaling van resultaten te bevorderen, heeft  KWF haar financieringsstructuur en werkwijze rigoureus aangepast. De rol van KWF als financier van onderzoek pur sang ontwikkelt zich tot facilitator van en investeerder in kankeronderzoek. Over de gehele onderzoeks­keten van laboratorium naar patiënt draagt het veld de onderzoeksvoorstellen aan, en KWF faciliteert de doorstroom. Het doel van KWF is om meer dan voorheen de samen­werking met partners op te zoeken om het proces van laboratorium naar patiënt en weer terug zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.

De complexiteit van kanker en kankerbestrijding vraagt om samenwerking en excellentie in visie, strategie en uitvoering. Kanker kan effectiever worden bestreden door zowel natio­naal als internationaal de krachten van verschillende partijen te bundelen. KWF wil actief en intensief samenwerken met partijen die de missiedoelen ondersteunen. Dit gebeurt nationaal maar zeker ook internationaal: kanker is een wereldwijd probleem. KWF wil haar bijdrage aan het terugdringen van kanker als global disease de komende jaren continu­eren.

Tevens is het doel om de betrokkenheid van (ex)patiënten in alle geledingen van de organisatie te versterken. KWF acht het essentieel dat patiënten worden ondersteund en dat de stem van de patiënt wordt gehoord. Vanuit de gezamenlijke doelen streven KWF en partners waar mogelijk naar krachtenbundeling en co-creatie.

KWF is veruit het grootste gezondheidsfonds in Nederland. In 2017 verwacht de organi­satie een inkomen te realiseren van bijna € 145 miljoen. Alles wat KWF doet is erop gericht een stap dichter bij de dag te komen waarop niemand meer overlijdt aan kanker. Daarvoor is de financiële steun van het Nederlandse publiek van cruciaal belang. En die steun wordt op alle mogelijke manieren geleverd: van particuliere donaties en deelname aan de KWF loterij tot testamenten, fondsen op naam en het voeren van grote en kleine acties.

Nederlanders zijn gul en creatief, en zij werken zich letterlijk in het zweet om samen miljoenen euro’s op te halen. Of door tijd te geven als vrijwilliger, bijvoorbeeld als een van de 80.000 collectanten voor de jaarlijkse KWF collecte in september.

Ook vanuit het bedrijfsleven wordt KWF gesteund. O.a. door bestaande KWF activiteiten te sponsoren, door geld in te zamelen met eigen evenementen, door zich aan te melden als KWF zakenvriend of KWF partner, of door een eigen salarisdonatieprogramma op te zetten. Steeds vaker bundelen organisaties hun krachten met die van KWF. Zo werd einde 2016 Pink Ribbon onderdeel van de KWF organisatie.

De wijze waarop mensen zich verbinden aan een maatschappelijk doel is aan verandering onderhevig, en langjarige verbondenheid is steeds minder vanzelfsprekend. KWF werkt daarom continu aan het bestendigen van de relaties met haar donateurs en vrijwilligers, en aan het ontwikkelen van nieuwe fondsenwervende producten en proposities. Want innova­tie op het gebied van fondsenwerving is onontbeerlijk. Dit vraagt een proactieve aanpak vanuit KWF, waarbij de organisatie zich flexibel en nieuwsgierig opstelt naar alle initiatie­ven in de maatschappij, om de fondsenwervende strategie voor de toekomst te bepalen en daarbij flexibel te zijn en blijven voor initiatieven in de omgeving van KWF. Samen en om van te leren.

Voor meer informatie: www.kwf.nl

Functieprofiel

Plaats in de organisatie

De raad van toezicht hanteert de uitgangspunten met betrekking tot governance uit de Erkenningsregeling Goede Doelen. De raad van toezicht adviseert het bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maat­schappelijke contacten in. Individuele RvT-leden kunnen ook als sparringpartner optreden van het bestuur en/of MT-leden op hun specifieke aandachtsgebied.

Het (tweehoofdige) bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van KWF en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.

Taak

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de alge­mene gang van zaken binnen KWF. De raad van toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, kwaliteit van doelbesteding en fondswerving, financiën, de positie van KWF in de (relevante) netwerken, samenwerkingsverbanden, communicatie, marke­ting en contacten met de wetenschap en patiëntvertegenwoordigende initiatieven (zoals verenigingen, stichtingen en sponsoracties donerend aan KWF). De relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur kenmerkt zich als constructief, positief en transparant.

In dit kader ziet de raad van toezicht toe op:

-   realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;

-   strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;

-   opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;

-   financiële verslaglegging;

-   kwaliteit van doelbesteding en fondswerving;

-   naleving van wet- en regelgeving;

-   verhouding met belanghebbenden;

-   als maatschappelijke organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschap­pelijke doel­stelling en verantwoordelijkheid van de stichting;

-   continuïteit van het bestuur van de organisatie;

-   alle overige aspecten die direct of indirect bijdragen aan de toekomst van KWF.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad van toezicht klankbord voor het bestuur aangaande specifieke projecten en het strategisch beleid. Eveneens een aandachtsgebied is het opbouwen en ontwikkelen van een constructieve relatie met de ondernemings­raad en de adviesraad.

De raad van toezicht heeft een aantal commissies ingericht waarbij telkens een aantal leden van de raad betrokken is:

-   auditcommissie: de commissie wordt betrokken bij (voor)overleggen die verband houden met het opstellen/vaststellen van de jaarrekening en de begroting van KWF, en overige financiële zaken;

-   remuneratiecommissie: deze commissie is onder andere verantwoor­delijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het bestuur en het beloningsbeleid;

-   beleggingscommissie: voor advies over het beleggingsbeleid.

De raad van toezicht toetst of het bestuur bij de beleidsvorming en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt voor het belang van KWF in relatie tot de maatschap­pelijke functie van de organisatie en een zorgvuldige en even­wichtige afweging maakt tussen de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De raad van toezicht komt regulier zes maal per jaar bijeen. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren. Daarnaast vindt de raad van toezicht het van belang om ruimte te bieden aan ontwikkeling. Uitgangspunt is om de raad van toezicht uit te breiden naar zes, wellicht zeven leden. De leden raad van toezicht van KWF geven onbezoldigd uitvoer aan hun taak. RvT-leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn.

Profiel 'ideale kandidaat'

De leden van de raad van toezicht beschikken over academisch niveau, bestuurlijke ervaring en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden en deze constructief in te brengen, en beschikken over specifieke deskundigheid op een of meer beleidsterreinen van KWF.

Men is zich persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in de omgeving waarin KWF acteert. De leden van de raad van toezicht hebben oog voor de relatie tussen management en professie en zicht op het strategisch management van professionele organisaties. Vanuit karakter en ervaring kunnen omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek is vereist.

In verband met de voorbeeldfunctie van KWF Kankerbestrijding wordt belang gehecht aan een gezonde leefstijl en is het niet toegestaan te roken in het gebouw van KWF Kankerbestrijding. Tevens is het niet toegestaan te roken gedurende de tijd dat men geacht wordt de organisatie buiten het gebouw van KWF Kankerbestrijding te vertegenwoordigen.

Aanvullend op bovenstaande algemene kenmerken is het specifieke profiel:

Lid raad van toezicht (profiel maatschappelijk en bestuurlijk)

De kandidaat beschikt over bestuurlijke ervaring en een strategisch conceptueel denk­vermogen. Hij/zij is in staat op ondernemende wijze bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen vanuit een integrale visie en scenario's te verbinden met een toekomst­bestendige strategie voor KWF. Kandidaten zijn ervaren als bestuurder, bij voorkeur bij een maatschappelijke organisatie met professionals en leden/vrijwilligers. Affiniteit met patiëntenverenigingen strekt tot aanbeveling.

Kandidaten hebben een brede maatschappelijke belangstelling, aantoonbare affiniteit met maatschappelijke organisaties/goede doelen en een gevarieerd netwerk dat van nut kan zijn in de functie van toezichthouder. Voor de kandidaat gelden de competenties:

-   creatief en ondernemend;

-   oprecht enthousiast;

-   empathisch en sensitief op mens en proces;

-   proactief;

-   verbindend;

-   analytisch;

-   beschikken over bestuurlijke ervaring, effectief kunnen omgaan met complexe bestuurlijke vraagstukken;

-   voldoende tijd kunnen besteden aan de functie;

-   (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van KWF.

Reageren

KWF laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer  informatie kunt u contact opnemen met Laura van der Linden Martínez of Gerald Knol (telefoon 020 - 6470201). Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl. Een strikt vertrou­we­lijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

     
Vacature delen      
08-05-2018 Amsterdam Parttime HBO/WO
19-04-2018 n.v.t. Stage HBO