Nederlands

Delflandlaan 17
1062EA Amsterdam
Nederland

Laatste vacatures

18-01-2018 Amsterdam Fulltime HBO/WO
16-01-2018 Amsterdam Parttime MBO/HBO

Twee bestuurders KWF Kankerbestrijding

Vacaturedetails

Werkgebied

Noord-Holland
Amsterdam

Contract

Fulltime

Opleidingsniveau

WO

Salaris

Branches

Gezondheidszorg / Medisch / Welzijn

Opties

Solliciteren
Printen
Doorsturen
Share |

Momenteel zijn wij op zoek naar:

Twee bestuurders KWF Kankerbestrijding

Van13-10-2017 LocatieAmsterdam UrenFulltime OpleidingWO

Voorzitter en lid bestuur KWF

Ontwikkeling besturingsmodel

Bij de aanstelling van de onlangs vertrokken bestuurder heeft KWF bewust gekozen voor een inzet op professionalisering van de organisatie. Samen met de bestuurder heeft het toenmalige bestuur vervolgens de omzetting naar een RvT-RvB model gerealiseerd, waarbij vanaf het begin de optie van een meervoudig bestuur is aangegeven. ln de afgelopen jaren heeft de professionalisering van de organisatie daadwerkelijk vorm gekregen. Tegelijkertijd zijn er vele ontwikkelingen die een herbezinning op het model met één statutair bestuurder zinvol hebben gemaakt, waaronder:

 • de groei van KWF en de toegenomen complexiteit van onder andere fondsenwerving;
 • de toegenomen interactie met stakeholders (intern en extern);
 • het kunnen blijven realiseren van de drie doelstellingen van KWF;
 • governance-eisen;
 • reputatie;
 • de ambities in het beleidsplan.

Na een evaluatie van de afgelopen periode en van de huidige en toekomstige uitdagingen van KWF is de raad van toezicht tot de conclusie gekomen dat een tweehoofdig bestuur past bij de toekomst van de organisatie. Dit heeft geleid tot afstemming van de volgende portefeuilles:

 • een lid, tevens voorzitter, met de portefeuille Doelbesteding en Fondsenwerving. De voorkeur is in deze rol een kandidaat te benoemen met een wetenschappelijk profiel, bij voorkeur uit het oncologisch veld, met ervaring in doelbesteding én ervaring met en visie op fondsenwerving;
 • een lid met de portefeuille Corporate Affairs, Financiën & Operatie en P&O (brede bedrijfsvoering).

Het uitgangspunt is een collegiaal bestuur te formeren met twee statutaire bestuurders, waarbij complementariteit en de onderlinge countervailing power van belang zijn. De doorontwikkeling van de governancestructuur van KWF is een gezamenlijke verantwoor­delijkheid van het bestuur. Beide bestuurders hebben tevens gelijkwaardig contact met de raad van toezicht. De exacte verdeling van portefeuilles zal plaatsvinden op basis van de expertise en achtergronden van de twee bestuurders.

Algemene taken en verantwoordelijkheden bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische koers en de implementatie daarvan voor KWF als maatschappelijke organisatie en als werkorganisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht over het functioneren en de resultaten en zet de raad van toezicht waar nodig in als klankbord.

In algemene zin is het bestuur verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en ondersteunen van het management. Daarnaast heeft het bestuur een belangrijke voorbeeldrol in de externe positionering en de verbinding van de interne en externe wereld.

In onderlinge afstemming zal het bestuur het takenpakket complementair dienen in te richten, vanuit de focus op de krachtige missie van KWF. Het bestuur opereert als collegiaal bestuursteam. Belangrijk is dat uiteindelijk het gehele palet van taken bestuurlijk vertegenwoordigd is. Vanuit een basis van gelijkwaardigheid wordt in algemene zin onderstaande verdeling van taken tussen voorzitter en lid uiteengezet. Voorzitter en lid zijn, waar nodig, reflectiepartner van elkaar inzake innovatie en ontwikkelingen.

Bestuursvoorzitter

De voorzitter is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het bestuur als geheel. Het borgen van de complementariteit, van integraal handelen en van een constructieve onderlinge verstandhouding behoren tot de taak van de voorzitter. Hierbij hoort ook het hebben van continue aandacht voor de borging van patiëntbelangen bij alle ontwikke­lingen, op ieder gebied, van KWF.  

De voorzitter is vanuit zijn/haar portefeuille verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid van KWF, de ontwikkeling/ondersteuning van nieuwe concepten, innovatie en de externe betrekkingen. Hierbij hoort een scherp oog voor de doorontwikkeling van zowel de doelbestedings- als fondsenwervende kerntaken van de KWF-organisatie. Het organiseren en positioneren van de ontwikkeling van de strategie van zowel fondsenwerving als doel-besteding en innovaties op deze kennisgebieden is expliciet onderdeel van de rol van de voorzitter van het bestuur.

In gedrag en houding wordt specifiek aandacht besteed aan verbinding, intern en extern. Interne verbinding is nodig met de raad van toezicht, met de collega-bestuurder, het management en de medewerkers. Externe verbinding is nodig met de stakeholders van KWF, zowel op het gebied van fondsenwerving als op het gebied van doelbesteding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het slaan van de brug naar het oncologisch veld, zowel het onderzoeks- als patiëntenveld, mede door het onderhouden van een constructieve relatie met de adviesraad en zijn leden. Het positioneren van de adviesraad, daarbij kijkend naar de verbondenheid met de doelen van KWF en de rol van het beoordelen van onderzoeksvoorstellen is een verantwoordelijkheid voor de voorzitter.

De positie van KWF is in ontwikkeling. De verwachting is dat de voorzittersrol in het bestuur een meer extern(e) karakter/lading zal krijgen. Van nature heeft de voorzitter, in uiting en reactie, oog voor de complexe en brede samenstelling van het maatschappelijk veld waarin KWF zich beweegt en weet de voorzitter zijn/haar handelingspalet passend te richten naar de verschillende bestuursgevoelige contexten. Hierbij past een voorzitter die vanwege zijn/haar achtergrond erkend en herkend is in het relevante veld van oncologisch onderzoek.

De voorzitter is, vanuit zijn/haar portefeuille, in beginsel verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met relevante partijen, zoals ministeries, de wetenschappelijk onderzoekers en de onderzoeksinstituten, patiëntengeledingen, zorgsector, relaties vanuit fondsenwerving en media. In onderlinge afstemming met de collega-bestuurder worden de externe contacten afgestemd op basis van kennis en expertise.

Vanuit de portefeuilles Doelbesteding en Fondsenwerving stuurt de voorzitter de managers aan en is hij/zij medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van teamleiders en professionals van de afdelingen. Dit wordt gekoppeld aan de uitdaging waar KWF zich voor heeft gesteld, namelijk het meer inhoudelijk monitoren van de voortgang van onderzoek en het zichtbaar maken van resultaten, wat tevens een impuls kan geven aan fondsen­werving. Hierbij hoort ook de aandacht voor het menselijk kapitaal binnen KWF en voorbeeldgedrag in het verbinden van interne en externe ontwikkelingen.

De voorzitter is zich bewust van de continue verbinding van KWF en al haar geledingen met de betrokken partners. Via onder andere patiëntenverenigingen, adviesraad en vrijwilligers zijn er doorlopend contacten in alle lagen van KWF met partners en overige externe belanghebbenden. Het positioneren van KWF en haar medewerkers als ketenpartner en verbindend platform is mede de verantwoordelijkheid van de voorzitter.

De voorzitter is samen met de collega-bestuurder verantwoordelijk voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe concepten binnen KWF. Dit vraagt om het realiseren van kaders waarbinnen innovatie kan plaatsvinden, inspireren, geven van ruimte en op het juiste moment realisme inzake kansen en risico's. Passend bij deze rol is dat het bestuur als team beschikt over het strategisch conceptueel vermogen om toekomstige scenario's van KWF te kunnen schetsen en visualiseren.

Bestuurder met verantwoordelijkheid voor de brede bedrijfsvoering

De collega-bestuurder is verantwoordelijk voor de algehele operatie van KWF. Het betreft een verantwoordelijkheid voor de brede bedrijfsvoering, waaronder de portefeuilles Corporate Affairs, Financiën & Operatie en P&O.

De bestuurder met verantwoordelijkheid voor brede bedrijfsvoering is in staat om, samen met de voorzitter, vanuit een natuurlijk oog voor organisatie en processen, het beleid van KWF voor de komende jaren te realiseren.

In samenwerking met de voorzitter werkt deze bestuurder aan de KWF-organisatie op zo´n manier dat deze goed en flexibel kan inspelen op prikkels van buiten. Dit vraagt om voorbeeldgedrag, maar ook om rust en vertrouwen, bij het vormgeven van de organisatie met een 'permeabel vlies' waarbij de interne en externe partners in continue verbinding met elkaar staan. Het borgen en bestendigen van een klantgerichte en hospitality georiën­teerde werkwijze van de organisatie behoren hiertoe. In samenwerking met de managers van de betreffende afdelingen creëert deze bestuurder een actieve houding waarbij de ondersteunende processen en diensten gericht zijn op het leveren van een hoogwaardige bijdrage aan het realiseren van de (inhoudelijke) doelen van KWF. Het doel hierbij is het creëren van een sfeer van faciliterend ondernemerschap. Vanuit de portefeuille stuurt deze bestuurder de managers van de ondersteunende afdelingen aan en is hij/zij mede verantwoordelijk voor de door-ontwikkeling van teamleiders en professionals van deze afdelingen.

Samen met de voorzitter vormt deze bestuurder een complementair team, waarbij beide bestuursleden continu investeren in de onderlinge verhouding en versterking van de samenwerking.

Deze bestuurder is hierbij in staat zowel conceptueel en analytisch te denken alsook het management van consequenties en risico's als structureel onderdeel van besluitvorming te verankeren.

Deze bestuurder heeft een natuurlijk oog voor de communicatie met patiëntgeledingen en vrijwilligers en weet, vanuit betrokkenheid, deze gremia gepositioneerd te houden op de bestuurstafel. Hij/zij is hierbij in staat de integraliteit van alle partners van KWF te borgen en hun belangen te betrekken bij de uiteindelijke besluitvorming.

Bij afwezigheid van de voorzitter en op basis van eigen expertise is de collega-bestuurder extern gesprekspartner voor relevante gremia. In onderling overleg en op basis van kennis en ervaring zal de uiteindelijke portefeuilleverdeling plaatsvinden.

Voor beide bestuurders geldt dat zij een constructieve relatie opbouwen met de ondernemingsraad en externe partners die in de directe nabijheid van KWF opereren. Beiden zijn zichtbaar en toegankelijk binnen KWF en, wanneer relevant, ook extern.

De rollen van zowel voorzitter als de collega-bestuurder zijn dynamisch en in ontwikkeling, waarbij kandidaten vanuit passie en betrokkenheid een directe toegevoegde waarde kunnen leveren aan de doorontwikkeling van KWF. Dit alles met hart voor de doelen van de organisatie en gevoel voor de toekomst.

Profielen 'ideale kandidaten'

Zoals eerder aangegeven is de complementariteit van het bestuurlijk team leidend bij de uiteindelijke definitieve portefeuilleverdeling en zal er onlosmakelijk een bepaalde verwevenheid binnen het bestuursteam zijn. Het doel is de samenstelling van een verbindend bestuurlijk team waarin alle ervaringskenmerken en persoonlijke eigen­schappen vertegenwoordigd zijn.

Opleiding en ervaring

Voorzitter:

Ervaren leider, strateeg, medisch inhoudelijk profiel, erkend en herkend in het veld van oncologisch onderzoek. Beschikt over ruime ervaring met onderzoek, doelbesteding en affiniteit met fondsenwerving en heeft ervaring opgedaan in bestuurdersrollen. Moderne voorzitter. Ervaring met het opereren binnen een collegiaal bestuur. Brede kennis van en ervaring met inhoudelijke visie- en strategieontwikkeling. Ervaring met externe representa­tie (public speaking) in bijvoorbeeld landelijke media en op wetenschappelijke congressen. Heeft een op waarden gedreven visie op de toekomst van oncologisch onderzoek die aansluit bij de opvattingen en waarden van KWF.

Bestuurder met verantwoordelijkheid voor de brede bedrijfsvoering:

Ervaren directeur/bestuurder met een bedrijfskundige of bedrijfseconomische achtergrond, beschikt over een goed strategisch inzicht. Duidelijke affiniteit met de doelen van KWF. Ruime ervaring met het ontwikkelen van bedrijfsmatigheid en zakelijkheid binnen een organisatie. Uitstekende competenties als (zorg)ondernemer met focus op resultaten en performance, in staat om proactief in te spelen op vragen in de sector. Goed in staat strategie te vertalen naar bedrijfsvoering. Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden evenals goede onderhandelingsvaardigheden. Coachende stijl van leidinggeven en een open, constructieve op samenwerking en resultaatgerichte houding.

Voor beide kandidaten geldt dat zij, vanuit ervaring, beschikken over een uitermate goed vermogen om zowel in- als extern te verbinden. Daarnaast dienen beide kandidaten vanuit opleiding en ervaring een goede aansluiting te hebben met de positie van KWF en het veld van externe belanghebbenden.

Eigenschappen

Voorzitter:

 • boegbeeld, betrouwbaar en integer ambassadeur met natuurlijke autoriteit, in staat om KWF met statuur te vertegenwoordigen, vanuit verbindend vermogen;
 • inhoudelijk (medisch oncologisch) professional met een gedegen reputatie, erkend en herkend als wetenschapper; 
 • ervaring dan wel affiniteit met fondsenwerving;
 • strategisch, conceptueel inzicht, in staat met het oog op de toekomst in scenario's te denken;
 • ondernemend met oog voor enerzijds alle drie de missiedoelen van KWF en anderzijds voor kansen inzake fondsenwerving;
 • bruggenbouwer en netwerker, gericht op het verbinden van medewerkers in de eigen organisatie met externe partijen;
 • duidelijke en herkenbare daadkrachtige stijl van leidinggeven met respect voor collega-bestuurder;
 • ontvangt en geeft respect, en beschikt over het vermogen om anderen te laten excelleren;
 • stevige persoonlijkheid die binnen de soms tegengestelde belangen van de verschillende stakeholders de rug recht houdt, lef heeft, uitstekend communiceert zowel intern als extern, oog en oor heeft voor de belangen van anderen en op overtuigende wijze de doelen van KWF weet te realiseren;
 • in de profilering onmiskenbaar bestuurder en tegelijkertijd benaderbaar;
 • affiniteit en gevoel voor professionals en de bijbehorende organisatiecultuur;
 • op natuurlijke wijze oog voor de medezeggenschap en in staat een constructieve relatie met hen op te bouwen;
 • stabiele persoonlijkheid en in staat om op flexibele wijze te schakelen in een persoonlijk handelingsrepertoire om daarmee maximaal effectief te zijn;
 • initiërend, stimulerend en besluitvaardig;
 • wekt vertrouwen;
 • is zowel intern als extern gericht.

Bestuurder met verantwoordelijkheid voor brede bedrijfsvoering:

 • in staat functioneel boegbeeld te zijn, weet hierin zijn/haar rol op een passende manier in te vullen;  
 • weet op natuurlijke wijze inhoudelijke doelen integraal te verbinden met KWF als maatschappelijke onderneming;
 • strategisch, conceptueel inzicht, in staat met het oog op de toekomst in scenario's te denken;
 • oprechte interesse in mensen en hun ontwikkeling;
 • verbindt, inspireert en enthousiasmeert medewerkers;
 • beschikt over het vermogen anderen te laten excelleren en verder te ontwikkelen;
 • in de profilering goed benaderbaar en tegelijkertijd bestuurder;
 • creativiteit op inhoud en vorm;
 • frisse persoonlijkheid en in staat ‘kleur’ te geven aan de ontwikkeling van de organisatie;
 • initiërend, stimulerend en besluitvaardig;
 • weet professionals in hun kracht te zetten en optimaal te laten functioneren;
 • in staat op natuurlijke wijze de medezeggenschap (vroegtijdig) te betrekken;
 • wekt vertrouwen;
 • is zowel intern als extern gericht;
 • duidelijk en consistent in communicatie.

Beloning

Beloningen worden vastgesteld conform de vigerende regelingen binnen de goede doelensector (WNT-2 en tweehoofdige bestuursstructuur).

CONTACTGEGEVENS

Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie te sturen aan Gerald Knol of Freek Muller van Holtrop Ravesloot. Een vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd. Graag ontvangen wij uw reactie via reacties@holtropravesloot.nl.

Voor een volledig profiel en achtergrond informatie over KWF kunt u zich ook wenden tot Holtrop Ravesloot. U kunt reageren tot en met 22 oktober 2017.
     
Vacature delen      
18-01-2018 Amsterdam Fulltime HBO/WO
16-01-2018 Amsterdam Parttime MBO/HBO